Světový výrobce pneumatik modernizuje výrobní prostředky a dosahuje vyšší produktivity, shody i flexibility

Světový výrobce pneumatik modernizuje výrobu

Úkol

  • Přední výrobce pneumatik hledá řešení pro modernizaci výroby, aby mohl reagovat na výkonnostní potřeby a průmyslové požadavky

Řešení

Výsledky

  • Rychlejší výrobní cyklus
  • Vyšší produktivita
  • Zkrácené prostoje
  • Zvýšená flexibilita
  • Jednodušší ovládání provozu

Společnost Indas TECH navrhuje a zavádí nová mechanická a automatizační řešení, aby výrobní systémy odpovídaly moderním standardům

Pozadí

Modernizace přináší společnostem mnoho výhod v oblasti výkonu, agility, flexibility, celkové efektivnosti zařízení (OEE), celkových nákladů spojených s vlastnictvím (TCO) a, co je v dnešní moderní době plné dat obzvlášť důležité, konektivity. Současná řešení také pomáhají řešit zásadní problémy týkající se legislativy, bezpečnosti, zastarávání a kompatibility.

Mnoho společností proto začíná s programy, v rámci kterých nahrazují staré nebo dosluhující netransparentní řešení moderními plně integrovanými automatizačními a informačními systémy s datovými schopnostmi. Rychlá návratnost všech provozních parametrů tyto investice většinou okamžitě obhájí.

Jedním z odvětví, ve kterém se nové propojené technologie a nové techniky rychle rozšiřují, je výroba pneumatik, kde výrobci usilují jak o zefektivnění, tak o zrychlení výrobních procesů. Mnoho klíčových zástupců tohoto odvětví podniká rozsáhlé investiční iniciativy zaměřené na modernizaci a rozšíření stávajících možností. Odhaduje se, že celosvětová poptávka po pneumatikách pro osobní a lehká užitková vozidla v roce 2018 činila 1,63 miliard kusů. A podle zprávy společnosti TechSci Research „Global Tyre Market Forecast & Opportunities, 2022“ světový trh s pneumatikami překoná do roku 2022 kvůli očekávanému nárůstu prodeje vozidel a rozšiřování vozového parku částku 319 miliard dolarů.

Hlavním cílem jednoho z největších světových výrobců pneumatik, rumunské společnosti INDAS Tech, která je zároveň systémovým integrátorem společnosti Rockwell Automation, bylo zásadně modernizovat první a druhou fázi strojů na výrobu plášťů pneumatik ve svém závodě v Rumunsku. Proto museli začít využívat možností moderních řídicích systémů a zároveň vyřešit problémy týkající se rozmanitosti produktů, expanze na trhu nebo dodržování předpisů. Společnost také usilovala o zavedení nových funkcí, které by v rámci jejich výrobních systémů přinesly daleko větší míru flexibility ve změnách velikosti pneumatik a manipulaci s produkty.

Výroba pneumatik je jedním z odvětví, ve kterém se nové propojené technologie a nové techniky rychle rozšiřují

Výzva k řešení

Společnost INDAS Tech už čelila mnoha požadavkům, které vyplývají z rychle se vyvíjecího výrobního prostředí a které se pojí s omezeným časovým prostorem pro zavedení nového řešení. Kromě nového mechanického designu a migrace automatizační platformy museli zavést nové funkce zaměřené na dodržování rozmanitých legislativních předpisů svých zákazníků.

V rámci tohoto projektu společnost INDAS Tech navrhla elektrická zařízení, poskytla technickou podporu při instalaci a kabeláži elektrických komponentů a vyvinula aplikační software pro programovatelné automatizační řídicí jednotky (PAC) a rozhraní HMI. Následně musela provést testování výroby naprázdno i s produkty a teprve poté se mohla pustit do kompletního testování vylepšeného systému ve výrobním procesu a vypracování instrukcí pro operátory.

Adrian Busurca, provozní manažer v INDAS Tech, říká: „Zákazníci před nás staví celou řadu výzev.“ Mezi ně patří:

  • Provozní rozhraní umožňující snadnou změnu postupů a snadnější parametrizaci a kalibraci
  • Vyšší pracovní rychlost pro zvýšení produktivity
  • Modulární software pro snadnou implementaci řešení vyplývajících z budoucích technologických požadavků
  • Nová bezpečnostní řešení s optickými zábranami, radary pro určení vzdálenosti, dvouruční ovládání a bezpečnostní pásy

Koncový zákazník usiloval o zavedení nových funkcí do svých výrobních systémů, které by přinesly daleko větší míru flexibility ve změnách velikosti pneumatik a manipulaci s produkty

Řešení

Původní automatizační a řídicí řešení polohování bubnu sestávalo z AC motorů a měničů řízených V/V moduly zastaralých PLC jednotek Allen-Bradley® SLC™ 500 a vizualizace založené na starší verzi HMI rozhraní Allen-Bradley PanelView™. V porovnání s moderními řešeními bylo v této starší architektuře obtížnější programování a změny postupů a parametrů tak trvaly příliš dlouho. S ohledem na běžné standardy na trhu byl dlouhý i celý výrobní cyklus, což je v dnešním rychle se měnícím a dynamickém konkurenčním prostředí nepřijatelné.

V rámci nového řešení uplatnila společnost INDAS tech mnoho nových technologií. Nové kontrolní řešení obsahuje programovatelnou automatizační řídicí jednotku Allen-Bradley ControlLogix®, HMI rozhraní PanelView Plus 1000, měniče Allen-Bradley PowerFlex® 70 a síťově propojené polohovací řešení s rozhraním SERCOS založené na servo-měničích Allen-Bradley Kinetix® 6000. Pro programovatelnou řídicí jednotku a HMI rozhraní byly vyvinuty nové programy a pomocí komunikační infrastruktury EtherNet/IP™ byla umožněna komunikace se systémy a servery na úrovni 2. Mezi řešení třetích stran patří pneumatické ventily, servo řízení polohy a systém pro značení laserem řízený prostřednictvím sběrnice DeviceNet.

Pomocí těchto inteligentních řídicích zařízení vzniklo inteligentní výrobní prostředí, které přestavuje bránu k digitální transformaci. Díky propojeným inteligentním zařízením jsou procesy transparentnější, data a analytika zase umožňují lepší a rychlejší rozhodování. Na základě této bezproblémové konektivity vzniká nová spolupráce. To vše umožňuje platforma Connected Enterprise společnosti Rockwell Automation, která spojuje sítě na úrovni závodu i celého podniku a bezpečně propojuje lidi, procesy a technologie.

Výsledky

K výsledkům uvádí Busurca následující: „Náš zákazník má nyní k dispozici řadu strojů přinášejících všechny požadované možnosti. Je díky tomu produktivnější, podařilo se zkrátit prostoje a zvýšit flexibilitu strojního provozu a, co je důležité, má možnost snadněji a rychleji vyvíjet, programovat a iniciovat nové postupy výroby pneumatik.“

„Se společností Rockwell Automation spolupracujeme už více než 24 let,“ dodává na závěr, „a v rámci mnoha projektů jsme se za ty roky potkali s mnoha zástupci této společnosti. Kromě toho máme také 15 let zkušeností s odvětvím výroby pneumatik, kde jsme vytvořili projekty pro mnoho důležitých linek a strojů, včetně míchaček, extruderových linek, kalandrových linek, konvenčních strojů, vulkanizačních lisů a strojů pro testování pneumatik. Soubor našich schopností napříč všemi prvky podobných projektů se promítá do nabídky produktů a technologií společnosti Rockwell Automation.“

Jakožto uznávaný systémový integrátor společnosti Rockwell Automation se společnost INDAS Tech zavázala poskytovat ta nejlepší technická řešení a zákaznické služby v čele s technologiemi společnosti Rockwell Automation. Tito integrátoři se navzájem podporují s prodejním oddělením společnosti Rockwell Automation a/nebo distributory, se kterými spolupracují.

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.