Tipy týkající se standardů UL a exportu do USA

Tipy týkající se standardů UL a exportu do USA

Jako lidé smýšlející „v intencích IEC“ máme tendenci přiřazovat určitým produktům určité vlastnosti. Při jejich použití v jiných zemích – zvláště v USA nebo Kanadě – je však potřeba tento přístup důkladně uvážit. V době globalizace musí totiž vše splňovat požadavky na až zvířecí přizpůsobivost. Vždyť nakonec v různých koutech světa existují částečně velmi odlišné požadavky, potřeby a přirozeně také normy. V důsledku toho se může jeden a tentýž produkt podle geografické oblasti svého použití chovat buď jako pes, nebo jako kočka. Tedy jednoznačně jinak, a to se zvláštní osobitostí, jež je typická pro příslušné místní normy.

UL se nerovná IEC – to už víme. Nejdůležitější rozdíly podrobněji popsal můj kolega Alois Marks v prvním dílu naší trilogie o UL. Já bych nyní chtěl na třech příkladech ukázat, s jakými konkrétními výzvami musí v reálné praxi skutečně bojovat každý „nováček ve světě UL“.

Roztomilé potíže s výkonovými spínači

Výkonový spínač podle norem IEC lze používat jako hlavní vypínač, jako servisní vypínač nebo obecně jako odpojovač. Také v amerických textech jsou tyto spínače označovány jako „Load Switch“. Při podrobnějším zkoumání ale zjistíme, že tenhle „pes“ v USA neštěká, jen vrtí ocasem. To znamená následující: Pro tento druh spínačů, tzv. „Manual Motor Controllers“, je podle normy UL 508 „pouze“ dovoleno zapínat a vypínat motor, resp. přejímat úlohu „At Motor Disconnect“ servisního vypínače motoru.

V protikladu k tomu se „skuteční psi“, kteří nejen štěkají, ale mohou také kousat, v Americe označují nadřazeným výrazem „Enclosed and Dead Front Switches“. Tento druh produktů odpojí v případě potřeby vše, co lze odpojit, a v kombinaci s tavnými pojistkami působí navíc také ještě jako „Fusible Disconnect Switch“, tedy jako ochranný prvek.

Malý tip: Výkonové spínače podle UL 489 lze použít rovněž jako obecné odpojovače.

Ochranné prvky – chrání proti čemu nebo komu?

Musím vás varovat předem: Pro nováčky v tématu UL existuje sotva nějaká více matoucí kapitola než ‚ochranné prvky v USA‘. Ochranný prvek chrání proti přetížení nebo zkratu – jasné, tak je tomu i v USA. ALE, a teď přichází to velké ALE, Američané také u tohoto rozlišují mezi různými aplikacemi a s tím spojenou schopností použití určitých produktů. Existují zde výrazy a kategorie „Feeder Protection“, „Branch Circuit Protection“ a „Supplementary Protection“. Přívodní (feeder) obvody, tedy mezi napájením a částí Branch Protection (ochrana odbočky), musí splňovat požadavky na vzdušnou a povrchovou cestu 1“, resp. 2“. Tomu musejí logicky odpovídat i ochranné prvky. Nelogicky však držáky tavných pojistek představují výjimku. To může mimo jiné spočívat v tom, že Američané mají jistou slabost pro tavné pojistky – přes veškeré nevýhody, avšak nikoli zcela neprávem: Tyto pojistky omezí zkratový proud tekoucí v případě poruchy přece jen ve větším rozsahu než leckterý výkonový spínač.

Ochranný prvek odbočky musí být vykázán jako Branch Circuit Protective Device (BCPD), čímž se dostáváme k našemu dalšímu „tlustému psu“. Neboť jističe vedení používané ve světě norem IEC projdou podle UL 1077 pouze jako „Supplementary Protector“, neboli doplňkový ochranný prvek, když je již nainstalován prvek BCPD. Moje rada zní proto následovně: Jističe vedení v USA používejte raději pouze v řídicích proudových obvodech. Tam plní stejné funkce jako v našem světě norem IEC. Jako Branch Circuit Protective Device doporučuji osobně výkonové spínače, jež jsou registrované podle UL 489: Podle průběhu reakce, tj. charakteristiky, jsou tyto spínače přípustné pro obecné zátěže nebo motorové zátěže.

Jističe motorů – „hra na psa, kočku, nebo přece jen psa“ jističe zátěže a vedení se tedy objevují podle oblasti použití (oblast UL nebo IEC) jako pes, NEBO jako kočka – vždy s odlišnými funkcemi! Oproti tomu existují však také produkty, které mohou být obojím najednou. Typickým zástupcem tohoto druhu je jistič motorů se schválením podle UL 508. Jeho typový štítek dává již první upozornění na svou extrémní schopnost proměny: Naleznete tam totiž hned dvě značky UL. Jednoznačná známka toho, že tento přístroj může podle účelu použití, resp. okrajových podmínek plnit různé funkce. Může sloužit jako „Self Protected Combination Controller“ jako v oblasti norem IEC k zajištění spolehlivé ochrany proti přetížení a zkratu, pokud je opatřen nástavcem, který zajišťuje požadované hodnoty vzdušné a povrchové cesty, nebo vklouznout do rozle tzv. „Manual Motor Controller“ a převzít jako spínač/vypínač funkci ochrany proti přetížení nezávisle na typu sítě.

Ale pozor: Američané jsou v pojmech velmi přesní a důslední! Proto jsou jističe motorů v USA přípustné skutečně pouze pro použití s motory – nepoužívejte je proto pro ohmické zátěže, napájecí zdroje nebo transformátory!

Blog: Navigating the Jungle of U.S. Industrial Standards

However, on closer inspection, we can see that in the USA, this "dog" does not bark, but simply wags its tail. This means that, according to the UL 508 Standard, this type of switch, known as a "manual motor controller," is allowed to switch a motor on and off and/or to take on the role of a motor maintenance switch "suitable as motor disconnect."

By contrast, "real dogs" that not only bark but can also bite are generally referred to in America as "enclosed and dead-front switches."

If required, this product category disconnects everything that can be disconnected and also performs well in cooperation with fuses and as "fusible disconnect switches." i.e. as a protective device.

A little insider tip: In accordance with UL 489, circuit breakers can also be used as general disconnect switches.

Protective Devices: Protection Against What?

I should warn you in advance that the chapter on "Protective devices in the USA" is by far one of the most confusing for UL newbies. A protective device protects against overload and/or short circuit – this is, of course, the same in the USA. BUT – and here's the big BUT – the Americans also differentiate here between various applications and the suitability for use of certain products associated with these.

This includes "feeder protection," "branch circuit protection" and "supplementary protection." In the feeder circuit, i.e. between the feeder and branch protection, creepage and clearance distances of 1" and/or 2" must be complied with. Logically, the protective devices must also correspond to these. Illogically, fuse holders are an exception.

This may be because the Americans tend to have a certain preference for fuses – and despite all their disadvantages, this is not in fact without good reason: They limit the short circuit current which flows in the case of damage by a significantly greater extent than many circuit breakers.

A branch circuit protective device (BCPD) must be identified as such, which takes us to our next big problem. This is because, in accordance with UL 1077, the circuit breakers used in the IEC world are only considered to be a "supplementary protector", i.e. an additional protective device, if a BCPD is already present. My advice is therefore as follows:

Blog: Three Tips for Techs Who Want to Work in the U.S.

In the USA, it is better to only use circuit breakers in a control circuit, where they perform the same functions as in the IEC world. I would personally recommend the circuit breakers listed in UL 489 as branch circuit protective devices: Depending on the version, i.e. overload characteristic curve, these switches may also be approved for general loads or motor loads.

Motor protection circuit breakers – the "dog or cat, or really a dog game" continues Load switches and circuit breakers therefore manifest themselves as a dog OR cat – with different functions in each case – depending on their area of use (UL or IEC).

By contrast, however, there are also products that can be both at the same time. A typical representative of this "species" is the motor protection circuit breaker with UL 508 approval. Its rating plate provides the first hint of its extreme versatility, featuring two UL marks at the same time.

This is a clear indication that a device can perform various functions depending on its intended purpose and/or limiting conditions. As a "self-protected combination controller", it can provide reliable overload and short circuit protection, as in the IEC area, so long as it comes with an attachment which ensures the required creepage and clearance distances or slips into the role of a "manual motor controller" and acts, depending on the network configuration, as an on/off switch for the overload protection function for motors.

But be warned: The Americans are very precise when to comes to wording. This states that motor protection circuit breakers in the USA are really only approved for motors – so please do not use them for resistive loads, power supply units or transformers.

Markus Schindler
výsledek July 5, 2017 od Markus Schindler, Commercial Engineer Components, Rockwell Automation, Deutschland
  • Kontakt:

Blog

Naše blogy poskytují našim zaměstnancům a externím přispěvatelům možnost udržovat aktuální přehled o tom, co se děje ve vašem průmyslovém oboru, a předkládat vám informace o nejnovějších technologických trendech.