Rozhodující prvky vyspělosti bezpečnostní úrovně

Rozhodující prvky vyspělosti bezpečnostní úrovně

Každých 15 sekund zemře někde na světě jeden pracovník v důsledku pracovního úrazu nebo prací podmíněné nemoci a u dalších 160 pracovníků dojde k pracovnímu úrazu bez smrtelných následků. Každý den tak zemře na následky pracovních úrazů nebo prací podmíněných nemocí 6300 osob – více než 2,3 milionu mrtvých každým rokem. Ekonomické dopady nedostatečné úrovně pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví se odhadují na 4 % ročního globálního hrubého domácího produktu.

V současné době si nejlepší výrobci v jednotlivých oborech uvědomují, že kombinace jednání zaměstnanců, procesů, postupů a zavádění technologií jim umožňuje dosahovat přibližně o 5–7 % vyšší celkové efektivity zařízení, o 2–4 % méně neplánovaných odstávek zařízení, a navíc snížit četnost zranění na méně než polovinu průměrné úrovně. Tito výrobci jednají podle společných nejlepších praktických přístupů, jež se týkají třech základních témat – kultury (jednání), dodržování stanovených předpisů (procedurální otázka) a kapitálu (technická otázka):

Kultura – Bezpečnostní kultura reprezentuje jednání společnosti a pracovníků. Bezpečnostní kultura v obecném smyslu naznačuje také úroveň širší kultury dané společnosti. Zaměstnanci, kteří jednají transparentně a odpovědně a snaží se soustavně zlepšovat ohledně bezpečnosti, budou stejné rysy jednání přenášet také do zbytku své práce, samozřejmě s pozitivními dopady na celou společnost. Pomáhají tak zlepšovat morálku zaměstnanců a přitahovat ke společnosti pozornost mimořádně kvalitních pracovníků, přičemž toto vše dále posílí budovanou firemní kulturu.

Dodržování stanovených předpisů – Dodržování bezpečnostních předpisů reprezentuje postupy společnosti. Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a technické oddělení musejí navzájem spolupracovat v oblasti kultury (BOZP), dodržování předpisů (BOZP i technické oddělení) a kapitálu (technické oddělení). Jako minimum by každá společnost měla mít definované standardy funkční bezpečnosti, které byly vytvořeny na základě shody mezi technickým oddělením, BOZP, provozem a údržbou. Společnosti musejí vyžadovat bezpečný přístup také od svých dodavatelů, protože nehody v průmyslových provozech, kterým lze předcházet, a špatné chování vůči zaměstnancům mají stále častěji za následek kratší i delší přerušení dodavatelského řetězce a současně představují značné riziko ztráty dobrého jména vaší značky.

Kapitál – Kapitálové investice do bezpečnosti reprezentují technologie společnosti, jež mají zásadní důležitost jak pro bezpečnost, tak i pro produktivitu. Studie ukazují, že 74 % nejlepších výrobců ve svých třídách používá integrované bezpečnostní technologie pro zlepšení diagnostických možností a snížení objemu neplánovaných odstávek. Integrovaná řešení mohou být napojena na celopodnikové informační systémy. To dává vedení továren možnost sledovat přesné dosahované hodnoty, jako například protokoly o odstávkách zařízení nebo efektivitu strojních zařízení či celých výrobních linek.

Zatímco mnohé společnosti se zaměřují pouze na procedurální stránku a na kulturu – které však také představují kritické aspekty – často ignorují důležitost bezpečnostních technologií pro zajištění bezpečnosti pracovníků a zvýšení produktivity. Firmy s průměrnými výsledky obětují většinou produktivitu ve prospěch dosažení bezpečného pracovního prostředí, zatímco společnosti s nejlepšími výkony ve své třídě využívají bezpečnostní technologie k dosažení obou cílů.

Aby podpořila tento holistický, všeobjímající přístup k bezpečnosti, představila společnost Rockwell Automation princip Safety Maturity Index™ (SMI – index vyspělosti bezpečnosti). SMI představuje komplexní měřítko výkonnosti v oblasti bezpečnostní kultury, dodržování stanovených procesů a předpisů a rovněž kapitálových investic do bezpečnostních technologií. Pomáhá společnostem poznat jejich aktuální úroveň výkonnosti a nalézt kroky, které mohou zlepšit bezpečnost a výnosnost.

SMI pomáhá výrobcům získat široký vhled do jejich bezpečnostních programů a schopnost tyto programy optimalizovat. Může dané organizaci pomoci měřit a vyhodnocovat její bezpečnostní program na základě tří klíčových pilířů – kultury, dodržování stanovených předpisů a kapitálu – na stupnici od jedné do čtyř.

Tato stupnice sahá od výrobců „minimalizujících investice“ přes „dosažení shody s předpisy“, zamezení nákladům až po dosažení provozní excelence. 

  • SMI 1: Minimalizace investic – Pro výrobce, kteří spadají do této kategorie, jsou nejvyšší prioritou kapacita výroby a snížení nákladů. Může zde být vysoká četnost nehod, vysoké náklady na pojištění, pokuty nebo časté stížnosti zaměstnanců u státních úřadů.
  • SMI 2: Dosažení shody – Pro tyto výrobce je bezpečnost důležitá, ale dosažení shody se stanovenými předpisy je nejdůležitější částí bezpečnostního programu. Často využívají různých bezpečnostních technologií, jako například relé, které oddělují bezpečnostní část od klíčových nebo standardních strojních provozů.
  • SMI 3: Zamezení nákladům – Tyto společnosti mají bezpečnost za svou velkou prioritu, ale nepovažují ji nutně za skutečnou hodnotu. Většina bezpečnostních incidentů je řádně hlášena, ale některé se zjistí až po proběhnutí samotné skutečnosti. Procesy k zajištění shody jsou zavedeny, ale neaplikují se vždy konzistentně. Jako doplnění standardního řídicího systému se používají ochranné bezpečnostní technologie. Cílem je spíše bezpečnost než provozní excelence.
  • SMI 4: Provozní excelence – Tito výrobci považují bezpečnost za nezbytně důležitou součást pro zdraví celé firmy i jejích zaměstnanců. Bezpečnost je neodmyslitelnou hodnotou a po každém je požadováno přijetí odpovědnosti sama za sebe a za bezpečnost všech spolupracovníků. Procesy k zajištění shody jsou jasně definované, a dokonce i dodavatelé musejí jednat v souladu s požadovanými bezpečnostními standardy. Společnost provádí důkladná vyhodnocení rizik, dodržuje životní cyklus funkční bezpečnosti zařízení a využívá pokročilé bezpečnostní technologie pro zlepšení bezpečnosti pracovníků a celkové efektivity zařízení.

Jakou příčku na této stupnici by obsadila vaše společnost? Pokud se chcete dozvědět více, můžete si prohlédnout náš nástroj pro vyhodnocení SMI.

Steve Ludwig
Zveřejněno 17 Květen 2016 Autor Steve Ludwig, Commercial Programs Manager, Safety, Rockwell Automation

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.