Legislativa a normy pro průmyslovou bezpečnost

Doporučení a rady ohledně posledních změn ve shodě s příslušnou legislativou a mezinárodními normami.

Legislativa, směrnice a normy
Místní/regionální normy
Videa o legislativě, směrnicích a normách


Legislativa, směrnice a normy

Legislativa
Legislativa (zákon) týkající se průmyslové bezpečnosti se liší stát od státu a je regulovaná odpovídajícími organizacemi v každé zemi. Pochopení a splnění těchto požadavků z pozice výroby může být náročné, obzvláště při práci napříč více státy či regiony. Je nutné vzít v potaz konkrétní znalosti místních zákonů o průmyslové bezpečnosti.

Směrnice
Směrnice se zavádí jako výpomoc výrobcům v pochopení a dodržení povinných požadavků. Tyto směrnice jsou většinou hospodářské regulace vydávané zákonem oprávněnými organizacemi, ale důležité je, že nejsou to samé co zákon. Nařízení EU jsou ale poněkud specifickým případem. Evropská unie (EU) požaduje po svých členských státech dosažení určitých cílů a členské státy využívají nařízení ke splnění těchto cílů. V celé řadě případů jsou tato nařízení přijata do práva daného státu.

Normy
Normy jsou obecně vyvíjené a vydávané jako doporučení pro průmyslové využití. Pokud se držíme vydaných a obecně přijatých norem, může to také znamenat faktickou shodu s obsahem směrnic.


Místní/regionální normy

Po celém světě směrují různé státy své úsilí ke globální harmonizaci norem. To je obzvláště vidět v oblasti bezpečnosti strojů. Mezinárodní bezpečnostní normy pro stroje řídí dvě organizace: ISO a IEC. Regionální a státní normy stále existují a reflektují místní požadavky, ale v celé řadě zemí můžeme vidět posun směrem k využívání mezinárodních norem vytvářených organizacemi ISO a IEC.

Normy EN (Evropská norma)

Například normy EN (Evropská norma) se používají napříč státy EHP. Všechny nové normy EN jsou v souladu s normami ISO a IEC a ve většině případů mají i identický text. IEC pokrývá elektrotechnické obory a ISO všechny ostatní. Většina průmyslových zemí jsou členy organizací IEC a ISO. Normy pro bezpečnost strojů sepisují pracovní skupiny složené z odborníků z řady průmyslových zemí světa. Ve většina států lze normy považovat za dobrovolné, zatímco nařízení jsou právně závazná. Normy se nicméně většinou chápou jako interpretace daných nařízení v praxi. Proto jsou světy norem a nařízení úzce propojené.

Průmyslové bezpečnostní normy jsou typicky strukturované do norem A, B a C.

  • Normy typu A: Zahrnují vlastnosti týkající se všech typů strojů.
  • Normy typu B: Jsou dále rozdělené do dvou skupin:
    • Normy typu B1: Týkají se konkrétních bezpečnostních a ergonomických vlastností strojů.
    • Normy typu B2: Týkají se bezpečnostních komponent a ochranných zařízení.
  • Normy typu C: Týkají se konkrétních typů či skupin strojů.

Je důležité poznamenat, že dodržení normy C automaticky předpokládá shodu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Pokud není k dispozici vhodná norma C, lze použít normy A či B jako důkaz částečné či plné shody s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví poukazem na odpovídající oddíly.

Mezi orgány CEN/CENELEC a orgány, jakými jsou ISO a IEC, došlo ke schválení dohod o vzájemné spolupráci. Výsledkem by měly být v konečném důsledku společné mezinárodní normy. Ve většině případů má norma EN svůj protějšek v IEC nebo ISO. Oba texty jsou většinou stejné a veškeré regionální rozdíly budou popsané v předmluvě normy.

Zobrazit obsáhlý seznam norem pro bezpečnost strojů

 

Normy USA a OSHA
Pokud možno prosazuje OSHA národní konsenzus norem nebo zavedené federální normy jako své bezpečnostní normy. Povinné předpisy (použitím tohoto slova lze tedy chápat, že jsou povinné) těchto norem zapracované v referencích mají stejnou sílu a účinnost jako normy vypsané v části 1910. Například národní konsenzus normy NFPA 70 je zde vypsán jako referenční dokument v příloze A, podčásti S-elektrická u části 29 CFR (Code of Federal Regulations). NFPA 70 je dobrovolnou normou vyvinutou organizací National Fire Protection Association (NFPA). NFPA 70 známe také jako národní elektrický zákoník (National Electric Code – NEC). Díky jejich sloučení jsou všechny povinné požadavky NEC povinné také pro OSHA.

Normy ANSI
Americký národní institut standardů (American National Standards Institute – ANSI) slouží jako správce a koordinátor dobrovolného standardizačního režimu v Americkém soukromém sektoru. Jedná se o soukromou, neziskovou členskou organizaci podporovanou širokou skupinou soukromých i veřejných organizací. Samo o sobě ANSI žádné normy nevyvíjí, slouží pouze ke zprostředkování vývoje norem určením konsenzu kvalifikovaných skupin. ANSI také zajištuje dodržování obecných principů konsenzu, řádného procesu a otevřenosti u těchto kvalifikovaných skupin. Následuje částečný seznam průmyslových bezpečnostních norem, které lze získat na požádání od ANSI. Tyto normy jsou rozdělené do kategorií buďto aplikačních, či konstrukčních norem. Aplikační normy definují způsob aplikace zajištění bezpečnostní ochrany strojů. Příkladem může být norma ANSI B11.1, která poskytuje informace ohledně použití strojové ochrany lisů, a norma ANSI/RIA R15.06, která popisuje zajištění bezpečnostní ochrany robotů.

Kanadské normy
Normy CSA vychází z národního konsenzu výrobců a uživatelů – od průmyslu, zákazníků, prodejců, odborů a profesních organizací až po orgány státu. Tyto normy jsou široce používané v průmyslu a obchodu a často také přijaté ve směrnicích obecních, regionálních či federálních úřadů, obzvláště v oborech zdraví, bezpečnosti, stavebnictví a architektury a také v oboru životního prostředí. Jednotlivci, společnosti a asociace napříč Kanadou vyjadřují podporu vývoje norem CSA dobrovolným poskytováním času a dovedností práci ve Výboru CSA a podporou cílů asociace v rámci členských příspěvků. Celkové členství CSA se skládá z více než 7000 dobrovolníků výboru a více než 2000 jednotlivých členství. Kanadská Rada pro normy je orgán, který koordinuje systém Národních norem, a jedná se o federaci nezávislých organizací usilujících o další rozvoj a zlepšení dobrovolné standardizace v rámci národního zájmu.

Australské normy
Většina těchto norem má velice blízko k odpovídajícím normám ISO/IEC/EN.

Jedná se o celou řadu norem pokrývajících širokou oblast průmyslu. Následující informace se týkají klíčových norem průmyslové bezpečnosti a podle našich znalostí a přesvědčení jsou správné.


Videa o legislativě, směrnicích a normách

Play Video

Doporučení pro konstrukci a výběr bezpečnostního blokování

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.