Loading

Blog | Procesní řešení

Recent ActivityRecent Activity

Urychlete svoji digitální transformaci prostřednictvím moderního DCS

Dozvíte se, jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika

Main Image

Zpracovatelé a výrobci – působící v průmyslových odvětvích sahajících od farmaceutického průmyslu, spotřebního baleného zboží, potravin a nápojů až po těžbu a chemii – musí zvládat řešení složitých situací a výzev spojených s udržením konkurenceschopnosti.

Musí se snažit chránit zisk a optimalizovat výrobu rozšiřováním propustnosti, snižováním prostojů, zlepšováním konzistence a zajištěním kvality i bezpečnosti zaměstnanců. Rovněž musí brát v úvahu náklady na životní cyklus spojené s technikou, inventářem i údržbou a podporou systému.

Když se k tomu všemu navíc ještě přidá celosvětová pandemie, tak je okamžitě vidět, jak důležité je být co nejproduktivnější a nejziskovější a současně při tom snižovat provozní rizika.

Jak se mohou výrobci ve zpracovatelském průmyslu pozvednout nad rámec současného stavu, aby udrželi krok s průmyslovými a technologickými trendy? Jak mohou své procesy posunout na vyšší úroveň z hlediska sofistikovanosti a inovací, a tím napomoct k zajištění krátkodobého i dlouhodobého úspěchu a růstu?

Řešení, které by platilo obecně pro všechny, už neexistuje. Nadešel čas přistoupit k chirurgickému řešení. Implantát: Digitální transformace umožněná moderním distribuovaným řídicím systémem (DCS).

Vypracujte si strategii digitální transformace

Digitální transformaci lze popsat jako modernizaci, přechod na vyšší verze nebo vylepšení procesů prostřednictvím integrace digitální technologie do všech oblastí podnikání. Jedná se o zásadní změnu, která narušuje status quo a tradiční způsoby myšlení každého zpracovatele nebo výrobce. Naštěstí, se jedná o postupný proces, který nemusí být dokončen najednou a který začíná u chytrých čidel a končí u implementace komplexních podnikových systémů.

Digitální transformace je zásadní kulturní posun, který má vliv na to, jak funguje celá organizační struktura v závodě, jak funguje vlastní výroba a jak se dodává zákazníkům hodnota. Jedná se o výsledky a plnění neustále se měnících potřeb zákazníků. Je to systémová změna, která se týká každého výrobce – a proto se může stát základním kamenem této transformace moderní DCS.

Ti, kteří úspěšně zavedli digitální strategii na úrovni výroby nebo celého podniku, vidí zásadní zlepšení v metrikách KPI, jako je využití aktiv, kvalita a včasné dodávky.

Mnoho zpracovatelů a výrobců přesto nedokázalo vyvinout strategii digitální transformace na úrovni podniku, která je rozhodující pro prokázání hodnoty jejich podnikání. Někteří nad tím možná stále ještě přemýšlejí. Jiní uvízli v pilotní fázi bez možnosti škálování, zatímco dalším firmám chybí pracovní síly se správnými dovednostmi v oblasti IIoT, datové analýzy a kybernetické bezpečnosti. Nakonec ale ze všeho nejdůležitější je, aby tuto strategii přijalo vedení firmy.

Vypracovat si strategii pro vlastní digitální transformaci znamená stanovit si jednotlivé mety a obchodní cíle, posoudit potřeby systému nutné k dosažení těchto cílů a naplánovat si realizace této strategie. Vzhledem k tomu, že vaši konkurenti také investují do technologií a transformují výrobu, je potřeba, abyste si sami provedli průzkum a učinili rozhodnutí. Dobrá otázka pro začátek je: „Potřebuji upgrade?“

Je upgrade součástí vaší budoucnosti?

Tradiční DCS se vyznačuje tím, že je navržený jako uzavřený systém, je obtížné ho migrovat i modernizovat a ve většině případů jeho vlastnictví přijde na více peněz. Moderní DCS je výhodnější z mnoha důvodů, včetně vyššího výkonu, dostupnosti z webové stránky, škálovatelných možností systému, otevřeného technologického řešení a snadné integrace.  Celopodnikový řídicí systém, který využívá běžné automatizační technologie, umožňuje bezproblémovou integraci procesního řízení, diskrétního řízení, kontrolu spotřeby energií a bezpečnosti s výrobními a podnikovými systémy.

Pokud si myslíte, že váš DCS již má to nejlepší za sebou, nejste sami. Celosvětová základna DCS, která se blíží ke konci životnosti, se dá vyčíslit na přibližně 65 miliard USD. A mnoho z těchto systémů je starých více než 25 let a nutně potřebují aktualizaci.

Proč je zde tolik neopečovávaných zastaralých systémů? Mnoho z nich stále udržuje podniky v chodu, i když ne tak dobře, jak by mohly. Firmy by často raději volily život se všemi velkými neduhy, které zastaralý systém působí, než aby se vystavily očekávaným rizikům a nákladům spojeným s přechodem na moderní systém.

Mezi důvody pro nahrazení DCS může patřit zvýšená poruchovost, vyšší výskyt nespecifikovaných produktů, rychle se zvyšující náklady na údržbu, nedostatek pracovníků se zkušenostmi se stávajícím DCS, omezená kapacita a nemožnost propojení se současnými systémy.

Mnoho podniků a organizací nemá dostatek vlastních lidí ani odborné znalosti, aby si mohly samy interně řídit velké investiční projekty, zejména speciální věci, které se provádějí zřídka, jako je převod DCS.

Automatizační projekty může být obtížné nejen řídit, ale i zdůvodnit je z pohledu financí. Každodenně spolupracujeme s firmami, které úspěšně zvládly modernizaci založenou na jak na vyřešení stávajících systémových nedostatků, tak i na zásadním vylepšení nového, moderního DCS.

Moderní DCS řeší moderní výzvy

Nejnovější DCS platformy drží krok s technologickým vývojem. A stále další uživatelé DCS začínají uvažovat o upgradu a modernizaci svých systémů, aby si zajistili optimální výkon. Moderní DCS může pomoci vybudovat propojený podnik (Connected Enterprise), který je nedílnou součástí strategie digitální transformace.

Zmíněné DCS platformy navíc snižují nároky na zastavěnou plochu, poněvadž využívají menší počet serverů a výkonnější ovladače, zajišťují konzistenci s nativními procesními objekty v ovladači, zefektivňují pracovní toky vylepšeným designem systémových atributů, poskytují robustní analytiku pro rozhodování v reálném čase a jsou v souladu s mezinárodní standardy kybernetické bezpečnosti.

Co to znamená pro zpracovatele? Moderní DCS by měl zpracovatelům umožnit dosáhnout řízení a optimalizace na úrovni celého podniku, maximalizovat provoz, dosáhnout vysoké dostupnosti, snížit náklady a zvýšit produkci. V zásadě lze říci, že zpracovatelům zjednodušuje život.

Kromě toho může moderní DCS pomoci řešit tři hlavní problémy, kterým čelí téměř všichni zpracovatelé a výrobci:

1.       Řešení problému s produktivitou. Jak mohou zpracovatelé inovovat tím nejlepším způsobem, když v celém podniku existuje spousta různých systémů, které vytvářejí úzká místa a jsou příčinou nízké efektivity? Už jen absolutní množství informací, přicházejících z dodavatelských řetězců, assetu a obchodních systémů, může týmům, které se snaží fungovat v reálném čase nebo vytvořit nový koncept, přerůst přes hlavu. Rychlý vývoj technologií poskytuje zpracovatelům přístup k více informacím než kdy dříve a dává jim možnost lépe se rozhodovat.

2.       Udělat více s pomocí méně a díky tomu zvýšit zisk. Výrobní týmy musí dělat více s pomocí méně, aby plnily během celého podnikového životního cyklu očekávání spojená s rozpočtem. Provozovatelé musí najít způsoby, jak se dopracovat k viditelnosti a kontrole potřebné ke snižování neplánovaných prostojů, jak předcházet problémům s kvalitou a eliminovat odpad z výroby. Výrobci hledají řešení na automatizaci celého závodu, která by se dala snadno aktualizovat a udržovat, a úkolem technologie je, aby pomohla podniku zůstat v nepřetržitém provozu.

3.       Snižování provozního rizika. Riziko je všude a má mnoho podob, které se týkající vaší síťové infrastruktury, vašeho páteřního systému. I když se počítá s nahodilými událostmi, nepředvídatelné okolnosti mohou ovlivnit bezpečnost a spolehlivost provozu celého závodu. Aby výrobci mohli identifikovat faktory, které přispívají k neplánovaným zpožděním a prostojům, ovlivňují bezpečnost výrobků i bezpečnosti pracovníků, potřebují systémy, které si dokážou poradit s dynamicky se měnícími podmínkami a které jim umožní razantně reagovat díky vyzbrojení informacemi. Poněvadž se tyto hrozby přesouvají z výrobních rizik i k externím aktérům, je potřeba, aby tyto kontrolní systémy byly nejen silné, ale i adaptabilní. Implementujete do svého systému robustní infrastrukturu?

Výrobci a zpracovatelé jsou s porovnáním požadovaných výsledků a skutečných výsledků implementace moderního DCS spokojení. Například, jedna farmaceutická firma použila moderní DCS k automatizaci svého zařízení pro bioprocesy a k získání přístupu k datům prostřednictvím integrace s aplikacemi výrobního systému a elektronickými záznamy šarží. Zaznamenali 10 – 20 % zvýšení propustnosti výroby, dostupnosti a efektivity zaměstnanců výroby, stejně jako 5 – 30 % snížení spotřeby energie, odpadu, doby uvolnění šarže, údržby a prostojů.

Další zákazník z oboru výroby potravin a nápojů potřeboval rozšířit provoz a zmodernizovat svůj automatizační systém. Po zavedení moderního DCS s potěšením zaznamenal nárůst kapacity o 20 % za pouhý jeden rok. Zaměstnanci mají nepřetržitý přístup k datům, která jsou nyní k dispozici v reálném čase, takže se mohou správně a rychle rozhodovat přímo za provozu.

Moderní DCS vám umožní digitální transformaci

Digitální transformace je trend, který nezmizí – v určitém okamžiku bude muset na tuto cestu nastoupit každý výrobce a zpracovatel. Mnoho výrobců ji považuje za nový normál.

Na své nejvyšší úrovni je digitální transformace pro výrobce působící v průmyslovém prostoru základním a potenciálně radikálním evolučním vývojem. Přijetí nových technologií zásadním způsobem mění způsob vašeho podnikání – k lepšímu.

Posuďte své stávající DCS a zjistěte, zda vám nejnovější platforma DCS může pomoci na cestě digitální transformace. Toto rozhodnutí vám přinese flexibilitu, takže budete moct lépe vyhovět potřebám zákazníků, a poskytne vám data a přehledy, které vám pomohou zlepšit výkon, rozhodování a ziskovost. Nemusí to být obtížné ani to nemusí narušit váš provoz. Správná řešení vám pomohou vypořádat se s jistotou s budoucími výzvami.


Blair Wilson
Blair Wilson
PlantPAx Marketing Manager, Rockwell Automation
Blair Wilson
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You